Behandeling informatie

Niet voor niets noemen we onze praktijk een Dental Fitness Center. U moet zelf aan het werk om uw gebit gezond te houden. We helpen u hoe en wat u kunt doen. Eventuele schade zullen we zo goed mogelijk helpen herstellen. Liefst zo eenvoudig mogelijk en zo duurzaam mogelijk. Daarom Biosafe vulmaterialen en minimaal invasief werken.

Ik zie u graag regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we ook de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. U krijgt doelgericht individueel advies. Met iedereen maak ik individuele afspraken over het interval tussen twee controles, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden. Wij sturen u bericht als het weer tijd is voor de periodieke controle.

Indien we samen problemen aan uw gebit constateren, bespreek ik met u of behandeling nodig is. Ook vertel ik u over:

 • het resultaat dat u kunt verwachten
 • eventuele risico´s van een behandeling
 • de gevolgen van niet-behandelen
 • mogelijke alternatieven
 • het aantal behandelingen en de tijdsduur
 • de geraamde kosten en de vergoeding door de (aanvullende) verzekering

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval voor behandelingen vanaf € 250,-. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 2 weken.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar u of naar een andere behandelaar.

 

Kwaliteit

Bij goede zorg voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging KNMT en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • Patiënt-tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Daarom staat er af en toe bij de receptie een I-Pad met een enquête. U kunt geheel anoniem uw mening geven en suggesties doen. De resultaten van die enquête gebruiken we om de praktijk te verbeteren. Wilt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn graag persoonlijk bespreken? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

 

Angst

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een tandartsbezoek niet uit. Wie vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt. Soms heeft de angst niets met pijn te maken, maar moeten we afspraken maken over de manier waarop de behandeling zal verlopen. Bespreek het met ons, uw angst is nooit dom, maar is wel een hinderpaal en die kunnen we misschien heel goed samen wegwerken.

Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers. Als u zelf (erg) bang bent, is het beter dat uw kind meekomt met iemand die zelf niet bang is.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachten samen oplossen

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Er kan ook inderdaad een tekortkoming zijn. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Op de website vindt u onze contactgegevens.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

Bemiddeling

Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad zoeken we samen naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, leggen we de uitkomst schriftelijk vast en is de klacht afgehandeld.

Formele klachtbehandeling

Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. Die nodigt U en uw tandarts uit voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie, er vindt dan geen bemiddeling plaats. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.